مجله پرداخت الکترونیک

پرداخت الکترونیک صنعتی رو به دنیای خدمات غیر حضوری و ماشینی شدن امورات. انجام سریع کار هایی که همیشه ساعت ها برای آن در بانک ها وقت تلف میشد. تنها با خدمات نوآورانه الکترونیکی شرکت های مالی و خدمات فین تک. در این بخش با جدیدترین اخبار دنیای پرداخت الکترونیک همراه باشید.