آموزش بانکداری

این بخش به صنعت بانکداری و خدماتی که این نهاد ها برای کاربران خود فراهم می آورند اختصاص دارد. همچنین انواع خدمات و فناوری های جدید بانک های رسمی کشور را مورد بررسی قرار خواهیم داد.